Menú

Detecció i actuació envers els habitatges buits

Aprovació del Programa d'Inspeccions d'Habitatges en situació anòmala de Vilanova i la Geltrú

Pots consultar el Programa:

- BOPB

- DOGC

La mobilització des de l'Administració local del parc privat d'habitatges desocupat amb l'objectiu  d'obtenir habitatge assequible en el territori és una de les intervencions més rellevants en les agendes polítiques locals en matèria d'habitatge.

Actualment, a Vilanova i la Geltrú hi ha una forta demanda d'habitatge assequible i social per satisfer les necessitats de les persones que no tenen capacitat de fer-se càrrec d'una renda de lloguer del mercat privat. D'altra banda, hi ha un parc d'habitatge buit susceptible de ser ocupat directament o mitjançant petites reformes per adequar-lo a la normativa d'habitabilitat.

Davant de la necessitat de disposar d'habitatge assequible, l'Ajuntament actua en el parc privat amb diferents programes, atenent a la voluntat política i a la disponibilitat pressupostaria:

- Borses de mediació del lloguer

- Programa Reallotgem.cat

- Cessió a l'Ajuntament

- Convenis i altres propostes de cessió d'habitatges per mobilitzar els habitatges buits en mans de petits tenidors.

L'ús anòmal dels habitatges

Són utilitzacions anòmales d'un habitatge o d'un edifici d'habitatges: la desocupació permanent, la sobreocupació i l'infrahabitatge, tal com es defineixen en l'article 3 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge

 • Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys.
  • A aquest efecte, són causes justificades:
   • el trasllat per raons laborals,
   • el canvi de domicili per una situació de dependència,
   • l'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució.
  • L'ocupació sense títol legítim no impedeix que es pugui considerar buit un habitatge.
 • Habitatge sobreocupat: l'habitatge en què s'allotgen un nombre excessiu de persones, en consideració als serveis de l'habitatge i als estàndards de superfície per persona fixats a Catalunya com a condicions d'habitabilitat. Se n'exceptuen les unitats de convivència vinculades per llaços de parentiu, si l'excés d'ocupació no comporta incompliments manifestos de les condicions exigibles de salubritat i higiene ni genera problemes greus de convivència amb l'entorn.

 • Infrahabitatge: l'immoble que, tot i que no té cèdula d'habitabilitat ni compleix les condicions per a obtenir-la, es destina a habitatge.

L'Ajuntament te la competència per inspeccionar aquells habitatges que es puguin considerar en situació anòmal.

L'administració competent, si té constància que un habitatge o un edifici d'habitatges s'utilitza d'una manera anòmala o que un immoble està en una situació anòmala, ha d'obrir l'expedient administratiu pertinent per a fer els actes d'instrucció necessaris per a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals ha de dictar la resolució.  Qualsevol persona pot denunciar una situació anòmala en l'ús d'un habitatge; per fer-ho cal que presenti una instància a través del registre de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

L'ús anòmal dels habitatges

Reglament del Registre d'habitatges buits de Vilanova i la Geltrú

Clica aquí per consultar-ho.

El dret de tanteig i retracte

En primer lloc, l'actual política municipal d'habitatge ha obert una línia d'actuació adreçada a l'obtenció directa d'aquests habitatges buits de bancs, a través de l'adquisició per dret de tanteig i retracte, quan aquestavia sigui possible, comprant els habitatges per a incorporar-los al parc públic municipal per imports per sota del preu de mercat.

Programa Municipal d'Inspeccions d'Habitatges en situacions anòmales

El Ple Municipal del passat dia 26 de juliol de 2021 va aprovar el Programa d'Inspeccions d'Habitatges en situació anòmala amb l'objectiu de localitzar tots aquells habitatges que es trobin dins aquesta situació per oferir la millor manera de incorporar-los al mercat de lloguer assequible.

A més, al mateix Ple es va aprovar la creació del Registre Municipal d'Habitatges Buits on s'incorporaran aquells que compleixin amb els requisits. Aquest Registre estarà tindrà un reglament de funcionament i durant 30 dies la ciutadania pot participar i exposar les seves idees sobre com hauria de funcionar aquest Registre.

Juntament amb aquest programa, el Ple Municipal del passat dia  de juliol de 2021 va aprovar la declaració de Vilanova i la Geltrú com a àrea de mercat tens degut a la dificultat de la nostra ciutadania a accedir a un habitatge.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord