Menú

PEEU - Deutes del pagament del lloguer per la Covid-19

Principals requisits

Lloc on viviu: tenir la residència legal a Catalunya.

 • Tenir deutes de rendes de lloguer del domucili habitual per circumstàncies sobrevingudes no previsibles a partir del mes d'abril de 2020.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d'un contracte de lloguer o similar
 • Que la persona sol·licitant o les persones amb qui conviu es trobin o s'hagin trobat en situació d'atur, Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), o hagin patit una disminució dels ingressos derivat de l'impacte econòmic i social de la Covid19.
 • L'Informe Social no és necessari per acreditar la urgència i especial necessitat.
 • L'import del lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims 800 euros.

Documentació que cal presentar

Haureu de presentar la sol·licitud que es troba en aquest enllaç i la documentació següent:

 • DNI/TIE/Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència

Dades econòmiques:

 • Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social, relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència
 • En el cas de persones en situació d'atur, certificat de l'oficina de treball acreditatiu de l'import percebut durant l'últim mes abans de la presentació de la sol·licitud
 • En el cas de persones pensionistes, certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l'últim mes abans de la presentació de la sol·licitud.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:
  • L'última nòmina prèvia a la presentació de la sol·licitud; en el cas de no poder aportar les nòmines perquè encara no se'n disposa, el contracte de treball.
  • En el cas de treballadors per compte propi, la darrera declaració trimestral d'IRPF. En cas de cessament de l'activitat de les persones treballadores per compte pròpia, el certificat expedit per l'organisme corresponent o document acreditatiu emès per les entitats.
 • Certificat d'empresa de la persona sol·licitant o de qualsevol dels membres de la unitat de convivència acreditatiu d'haver estat afectat per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).
 • En cas que existeixin altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d'ingressos i una impossibilitat de justificació, quan la persona sol·licitant sigui treballadora per compte aliena o per compte pròpia, una declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d'ingressos.

Documentació relativa a l'habitatge:

 • Contracte de lloguer, de cessió o de sotsarrendament a nom del sol·licitant.
 • Certificat de la persona propietària o administradora de l'habitatge que acrediti l'import detallat del deute i dels mesos corresponents. Deute pendent.
 • Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de la prestació, a nom de la persona propietària o administradora de l'habitatge, signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària o document acreditatiu del compte bancari de la persona propietària o administradora de l'habitatge.

Altres dades:

 • Llibre de família o document equivalent, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si escau.

Informació sobre aquesta prestació

Per a més informació sobre els requisits demanats, la documentació que s'ha de presentar podeu clicar aquí.

Per presentar la sol·licitud d'ajut

Per accedir al tràmit de presentació de sol·licituds, podeu clicar aquí

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord