Menú

Mesures adoptades pel coronavirus a nivell tributari

Degut a l'estat d'alarma en el que ens trobem, el Govern municipal ha adoptat diverses mesures en relació al termini de pagament dels tributs i preus públics municipals:

 • Rebuts, liquidacions i autoliquidacions amb pagaments domiciliats que es giren a començaments dels mesos d'abril i maig de 2020, passaran a girarse per carregar en compte la primera setmana del mes de juny de 2020.
 • Rebuts, liquidacions i autoliquidacions amb data de venciment inferior o igual al 31 de maig de 2020, veuran prorrogat el termini de pagament fins el proper 10 de juny de 2020.

El termini per presentar declaracions o autoliquidacions corresponents a ingressos o recursos de naturalesa pública resta suspès fins les dates següents:

 • Terminis de declaració o de presentació d'autoliquidacions iniciats fins el 13 de març de 2020, suspensió des de 14 de març fins a 30 de maig de 2020.
 • Terminis de declaració o de presentació d'autoliquidacions iniciats a partir del 14 de març de 2020, suspensió des de 14 de març fins a 30 de maig de 2020.

En aquest segon cas, si el termini legalment previst comporta una data de finalització posterior al 30 de maig de 2020 s'estarà a aquest termini.

En quant als tributs de cobrament periòdic per a 2020, s'ha considerat la necessitat de modificar el calendari fiscal segons les condicions següents:

 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
  • Període de cobrament: 02/03/2020 a 02/06/2020
  • Rebuts domiciliats: 02/06/2020
 • Taxa d'Entrada i Sortida-Guals
  • Període de cobrament: 02/03/2020 a 03/07/2020
  • Rebuts domiciliats: 03/07/2020
 • Impost sobre Béns Immobles, Urbana
  • Període de cobrament: 04/05/2020 a 01/09/2020
  • Rebuts domiciliats:         Primer termini  01/07/2020
                                                     Segon termini   01/09/2020
                                                     Tercer termini   02/11/2020
                                                     Quart termini    01/12/2020
 • Impost sobre Béns Immobles, Rústica
  • Període de cobrament: 04/05/2020 a 01/09/2020
  • Rebuts domiciliats:         Primer termini  01/09/2020
                                                     Segon termini   01/12/2020
 • Taxa d'Escombraries Domiciliàries
  • Període de cobrament: 04/05/2020 a 01/09/2020
  • Rebuts domiciliats:         Primer termini  01/09/2020
                                                     Segon termini   01/12/2020
 • Taxa d'Escombraries Industrials, Taxa de Taules i Cadires, Taxa d'Aprofitaments Especials i Impost d'Activitats Econòmiques
  • Període de cobrament: 01/09/2020 a 02/11/2020
  • Rebuts domiciliats:         Primer termini  01/10/2020
                                                     Segon termini   01/12/2020

 

Situacions afectades per l'ampliació de terminis al 30 de maig de 2020 per la Disposició Addicional Primera DLlei-15:

1.    Terminis de pagament de deutes tributaris, tant voluntària com executiva (Art. 62.2 i 5 LGT). 

2.    Venciment d'ajornaments i fraccionaments ja concedits. 

3.    Atenció de requeriments. 

4.    Tràmit d'audiència. 

5.    Execució de garanties en el procediment de constrenyiment. 

6.    Duració màxima dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió.

7.    Requeriments, sol·licituds d'informació, obertura de tràmit d'al·legacions o de audiència a l'àmbit cadastral.

8.    Termini per interposar recursos de reposició.

9.    Suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i drets contemplats a la normativa tributària (suspensió entre 14 de març i 30 de maig de 2020).

L'afectació final de la finalització de la suspensió suposa:

Números 1 a 7:  no es tindrà en compte el temps comprés entre 14 de març / 31 de Maig de 2020

Número 8:          termini per interposar Recurs de Reposició, 1 a 30 de Juny de 2020

Número 9:          no es tindrà en compte el temps comprés entre 14 de març / 3 de Juny de 2020

L'aplicació d'aquestes mesures no requereix la sol.licitud dels interessats.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord