Menú

Lloguers permanents i lloguers estacionals

L'Ajuntament ha aprovat la creació del Registre Municipal d'habitatges buits

26/04/2024

Al DOGC d'avui s'ha publicat el DECRET LLEI 6/2024, de 24 d'abril, de mesures urgents en matèria d'habitatge,

 • Entrarà en vigor el 26 d'abril de 2024
 • Subjecte a validació parlamentària.

El Decret llei s'estructura en 12 articles, una disposició addicional i una final, que modifiquen i addicionen preceptes a les següents:

 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge
  • L'art. 1 afegeix un apartat 2 a l'article 15 relatiu a la declaració d'àrees subjectes als drets de tempteig i retracte, establint que la Generalitat tindrà dret a exercir-los en la transmissió d'habitatges en zones declarades de mercat residencial tensat (ZMRT).
  • Els arts. 2 a 4 modifiquen els arts 59, 61, i 66 de la LDH  relatius a les obligacions d'informació en l'oferta, el contingut del contracte d'arrendament i els drets dels arrendataris.
  • L'article 5 afegeix un nou art 66 bis relatiu als arrendaments per a ús d'habitatge, que com diu el preàmbul “preveu la consideració d'arrendament d'habitatge el destinat a la satisfacció de la necessitat d'habitatge permanent de l'arrendatari i el destinat a la satisfacció de la mateixa necessitat amb caràcter temporal per raó d'activitats professionals, laborals, d'estudis, d'atenció o assistència mèdica, o d'altres anàlogues. (...) en tots els contractes haurà de constar la causa o finalitat per la qual l'arrendatari necessita disposar d'un habitatge i formalitzar el contracte; en cas contrari, es considerarà que és d'habitatge permanent. Finalment, aquesta regulació es refereix també als arrendaments d'habitatge per habitacions per tal d'establir que la fragmentació física o contractual no desnaturalitza el seu veritable caràcter ni evita l'aplicació de les mesures que li són aplicables, de manera que si l'habitació es destina a habitatge de l'arrendatari, serà igualment aplicable el règim tuïtiu de la legislació sobre arrendaments urbans.
  • Els articles 6, 8 i 10 addicionen noves infraccions als articles 123, 124 i 125 de la LDH, que responen a les obligacions incorporades al present Decret llei, i els articles 7 i 9 modifiquen diferents infraccions.
 • Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge
  • L'article 11 modifica l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei 13/1996 relatiu a la destinació dels imports de les fiances, per tal de modificar el percentatge de disponibilitats de recursos que l'Institut Català del Sòl ha de mantenir (5%).
 • Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària
  • L'article 12 modifica i addiciona un nou apartat 2 a l'article 2 del Decret llei 1/2015, relatiu als drets de tanteig i retracte. S'estableix que també està subjecta al dret de tanteig i retracte de l'Administració de la Generalitat la transmissió de qualsevol habitatge situat en una zona declarada de mercat residencial tensat (ZMRT) que sigui propietat d'un gran tenidor persona jurídica que estigui inscrit en el registre de grans tenidors d'habitatge.
 • La disposició addicional preveu l'adaptació dels anuncis d'arrendament anteriors a l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, en el termini de 5 dies.
L'Ajuntament ha aprovat la creació del Registre Municipal d'habitatges buits
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord