Menú

Drets i deures del i la propietari@

Drets

 • Comprovar l'estat de l'habitatge i el mobiliari, en cas que estigui moblat, abans d'entrar-hi a viure.
 • Verificar que qui li lloga l'habitatge n'és realment el propietari, cosa que es pot advertir adreçant-se al Registre de la Propietat. També hi pot comprovar que la persona que actua en nom del propietari té poders notarials suficients per fer-ho.
 • Utilitzar de manera pacífica l'habitatge. El propietari no pot pertorbar aquest ús.
 • El propietari, garantir les condicions necessàries perquè l'habitatge sigui habitable al llarg del contracte.
 • L'arrendador, no exigir el pagament anticipat de més d'una mensualitat.
 • Rebre el justificant per escrit dels rebuts que facin referència a la renda mensual i que acreditin tots i cadascun dels conceptes pels quals el llogater està pagant.
 • Tenir garantit el lloguer durant un període mínim de cinc anys si el propietari és una persona física i set anys si és una persona jurídica.
 • Fer obres de millora que no modifiquin la configuració de l'habitatge, sempre amb el consentiment del propietari.
 • Resoldre el contracte.
 • Recuperar la fiança en un màxim de 30 dies des de la finalització del contracte, sempre que no hi hagi desperfectes a l'habitatge. Si el propietari es nega a retornar-la, el llogater té dret a exigir que li expliqui els motius i que els acrediti. En cas que l'habitatge estigui moblat, és recomanable que abans de deixar-lo es comprovi, juntament amb el propietari, que tot està correcte, i signar un full de conformitat.
 • Subrogar-se en el contracte en els casos abans previstos.

Deures

 • Pagar la fiança abans d'entrar-hi a viure.
 • Pagar la renda mensual fins al termini marcat en el contracte.
 • Tenir cura de l'habitatge i no fer-hi activitats molestes, insalubres o il·legals.
 • Destinar l'habitatge llogat a lloc per viure, personal o familiar, i no a altres usos diferents dels pactats amb el propietari.
 • Fer-se càrrec de les despeses de manteniment de l'immoble (serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que corresponguin a l'habitatge llogat), sempre que s'hagi pactat que sigui el llogater qui se'n faci càrrec.
 • Encarregar-se de les despeses per serveis (llum, aigua, gas), que s'han d'acreditar mitjançant rebuts de pagament facilitats pel propietari.
 • Reparar els danys que, bé per culpa del llogater, bé per negligència, s'hagin produït.
 • Pagar les obres de millora fetes a l'habitatge, amb consentiment del propietari, sempre que aquestes obres no modifiquin l'estructura o la configuració de l'habitatge.
 • Pagar la renda que falti fins que acabi el contracte en cas d'abandonar l'habitatge abans que finalitzi el contracte.
 • No sotsarrendar l'habitatge sense consentiment del propietari.
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord