Menú

Protecció Civil i Plans d'autoprotecció

Protecció Civil

La Protecció Civil és un conjunt d'accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques. Es fonamenta en la prevenció, la cultura del risc, l'autoprotecció, la coresponsabilitat i la implicació de la ciutadania.

L'acció pública en matèria de protecció civil té com a finalitats bàsiques:

 • La previsió dels riscs greus, entesa com a anàlisi objectiva d'aquests i la seva localització en el territori.
 • La prevenció, entesa com el conjunt d'actuacions encaminades tant a la disminució dels riscs com a la seva detecció immediata, mitjançant la vigilància.
 • La planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, i també l'estructura de coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels diferents organismes i entitats que actuen en aquestes respostes.
 • La intervenció per a anul·lar les causes i pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques.
 • El restabliment dels serveis essencials i la confecció de plans de recuperació de la normalitat.

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu.

Segons la Llei de protecció civil 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, hi ha tres tipus de plans de protecció civil: Territorials, especials i/o específics i els plans d'autoprotecció.

Protecció Civil

Plans territorials

Els plans territorials preveuen amb caràcter general les emergències que es poden produir en el seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis. No obstant, poden  haver-hi plans d'àmbit territorial supramunicipal si les característiques especials dels riscs o dels serveis disponibles ho aconsellen.

El pla territorial de l'àmbit de Vilanova i la Geltrú és el Pla Bàsic d'Emergència Municipal (PBEM); segons la normativa vigent, Vilanova i la Geltrú té l'obligació d'elaborar el Manual d'Actuació Bàsic en tractar-se d'un municipi de més de 20.000 habitants.

Plans territorials

Plans d'actuació municipal

Els municipis en què s'hagin d'aplicar els plans especials estan obligats a elaborar i aprovar els corresponent plans d'actuació municipal. Aquests plans d'actuació formen part dels plans especials, i donen la resposta del municipi a aquell risc concret.

Segons la normativa vigent i segons els plans especials de la Generalitat de Catalunya, el municipi de Vilanova i la Geltrú és objecte de la redacció de plans d'actuació  municipal obligatòria pels riscos següents:

 • Inundacions
 • Incendis forestals
 • Sismes
 • Nevades (per tenir una població superior a 20.000 h)
 • Contaminació accidental de les aigües marines
 • Vent (obligatori a partir de 2017 per tenir una població superior a 20.000 h)
Plans d'actuació municipal

Plans municipals específics

Els municipis que tinguin riscos concrets no considerats especials poden elaborar plans específics com a resposta al risc que els afecta. Vilanova i la Geltrú té elaborats plans específics sobre els riscos:

 • Carnaval
 • Festa Major

Actualment s'està en fase adequació a la nova normativa en aplicació del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipal i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta (en el Document Únic de Protecció Civil Municipal –DUPROCIM-)

Plans municipals específics

Plans d'autoprotecció

Els plans d'autoprotecció preveuen, per a determinats centres, empreses i instal·lacions determinades, les emergències que es puguin produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta enfront de les situacions de risc, catàstrofe i calamitat públiques que els puguin afectar. Per saber quines activitats estan afectades es pot consultar el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Un Pla d'Autoprotecció és el document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que es poden produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que el poden afectar.

De Plans d'Autoprotecció (PAU) hi ha de dos tipus, els d'interès per a la Protecció Civil de Catalunya i els d'interès per a la Protecció Civil Local, segons els annexos 1A i 1B del Decret 30/2015, de 3 de març.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya els PAU's següents:

 • Fira de Novembre
 • Castell de Focs Artificials

L'Ajuntament, a través de la Junta de Govern Local, realitza els tràmits d'homologació dels PAU d'interès municipal de Vilanova i la Geltrú.

No obstant això, la persona titular d'un centre o activitat no sotmès al aquest Decret pot elaborar un protocol d'actuació en emergències per tal de regular internament les actuacions destinades a adoptar mesures  d'autoprotecció i els mitjans personals i materials necessaris per afrontar situacions de risc i d'emergència.

Plans d'autoprotecció
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord