Menú

Soroll

Mapa de la capacitat acústica i ordenança reguladora del soroll i les vibracions

Dels diferents tipus de contaminació ambiental que els ciutadans i ciutadanes perceben, la provocada pel soroll és especialment present en els nuclis habitats. Efectivament, un dels perjudicis més significatius que el desenvolupament econòmic i industrial ha suposat pels nostres pobles i ciutats, és l'augment espectacular del nivell de soroll al que es veu abocada la seva població en les activitats de la vida quotidiana. 

La conscienciació social i dels governs sobre els perjudicis d'aquest tipus de contaminació va portar a la Unió Europea a aprovar la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, amb l'objectiu d'establir un marc comú destinat a evitar, prevenir i reduir, amb caràcter prioritari els efectes nocius de l'exposició de la població al soroll ambiental. 

Els poders públics tenen un paper fonamental en la lluita contra la contaminació ambiental produïda pel soroll, en consonància amb els drets que garanteix la Constitució Espanyola respecte la protecció de la salut i el gaudir d'un medi ambient adequat pel desenvolupament de les persones. 

En aquesta línia el Govern de la Generalitat en 28 de juny de 2002, va aprovar la Llei 16/2002 de Protecció contra la contaminació acústica, posteriorment va procedir a l'aprovació d'uns criteris per l'elaboració dels mapes de capacitat acústica, Decret 245/2005, de 8 de novembre, i el 10 de novembre de 2009 va dictar el Decret 176/2009, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica estableix a l'article 9 que, els Ajuntaments han de confeccionar un mapa de capacitat acústica amb els nivells d'immissió dels emissors acústics a que és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si s'escau, les zones del medi natural, a l'efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica en l'àmbit del municipi respectiu. 

Per aquest motiu, un cop es va disposar dels criteris generals per determinar la zonificació del mapa de capacitat acústica amb diferents nivells de sensibilitat acústica, els quals es van modificar pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, l'ajuntament va donar continuïtat al conveni que l'any 2006 havia signat entre l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Universitat Politècnica de Catalunya, pel qual s'encarregava al Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya (LEAM-UPC), l'elaboració del mapa de soroll i el corresponent mapa de capacitat acústica d'aquest municipi. 

En compliment de dit conveni, el referit LEAM-UPC va confeccionar el mapa de capacitat acústica del municipi de Vilanova i la Geltrú, el qual incorpora el mapa de soroll de la ciutat com a eina per la seva elaboració, donant compliment als aspectes i requisits continguts en la normativa abans assenyalada. 

En sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de 2010, el Ple de l'ajuntament va aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Vilanova i la Geltrú, redactat pel Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya (LEAM-UPC). 

Aquest acord va estar sotmès al tràmit d'informació pública mitjançant publicació d'edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 17 d'agost de 2010, al Diari de Vilanova de data 13 d'agost de 2010 i al tauler d'anuncis de la Corporació. 

Un cop transcorregut el termini d'informació publica i resoltes les al·legacions presentades, en data 4 d'octubre de 2010 el Ple municipal va aprovar definitivament el mapa de capacitat acústica del municipi de Vilanova i la Geltrú, el qual incorpora el mapa de soroll de la ciutat com a eina per la seva elaboració, segons document confeccionat pel Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya (LEAM-UPC). 

L'article 21 de la Llei 16/2002 de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica també determina que els Ajuntaments elaboraran i aprovaran ordenances reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions, en el marc establert en aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa, que haurà de regular en especial tots els aspectes referits en dit article, i que podran tenir en compte les singularitats pròpies del municipi. 

Amb aquest objectiu el Ple municipal de 8 de novembre de 2010 va aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la contaminació per soroll i vibracions, ordenança que es sotmet a informació pública per un termini de TRENTA DIES HÀBILS, a fi de què s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, i en la pagina web municipal. 

El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficials abans esmentades. 

Tal com senyala la proposta aprovada pel Ple municipal si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d'informació pública, l'Ordenança aprovada inicialment es consideraran aprovats definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

Havent finalitzat el tràmit d'informació pública i no s'ha presentat cap al·legació, l'Ordenança s'entén aprovada definitivament sense necessitat de cap altre acord exprés, de conformitat amb el referent acord de 8 de novembre de 2010. 

L'Ordenança municipal reguladora de la contaminació per soroll i vibracions, ha estat publicada íntegrament al BOP de data 1 de febrer de 2011 i al DOG número 5815 de data 10 de febrer de 2011, la referència del BOP on s'ha fet la publicació del text de l'Ordenança. 

Mapa de la capacitat acústica i ordenança reguladora del soroll i les vibracions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord